მთავარი
ავტორი
გიორგი ცერცვაძე
სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
საქართველო
იურიდიული ფირმა „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგი“