მთავარი
ავტორი
ირაკლი ყანდაშვილი
პროფესორი, სამართლის დოქტორი
საქართველო
სსიპ "საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია"