მთავარი
ავტორი
დავით სუჯაშვილი
ასოცირებული პროფესორი, საჯარო მმართველობის დოქტორი
საქართველო
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი