მთავარი
ავტორი
დევიდ შულცი
დოქტორი
აშშ
ჰამლაინის უნივერსიტეტის აღიარებული პროფესორი