მთავარი
ავტორი
ჯონი ხეცურიანი
სამართლის დოქტორი, პროფესორი
საქართველო
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი
ავტორის სტატიები