მთავარი
ავტორი
მერაბ ტურავა
სამართლის დოქტორი, პროფესორი
საქართველო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე
ავტორის სტატიები