2023 N2 (5)
ხელოვნური ინტელექტის სამართლის სუბიექტად მიჩნევის სტატუსისკენ
PDF
32-44
რეფერატი

21-ე სა­უკ­უნ­ეში, ციფ­რუ­ლი ტრან­სფორ­მა­ცი­ის შე­დე­გად, დი­დი მოცუ­ლო­ბის მო­ნა­ცე­მე­ბი დაგ­როვ­და, შე­იქ­მნა სა­თა­ნა­დო ალ­გო­რით­მე­ბი და თითქმის ყვე­ლა საკ­ვან­ძო მი­მარ­თუ­ლე­ბით ციფ­რუ­ლი მიღ­წე­ვე­ბის და­ნერ­გვა ხდე­ბა.
აღ­ნიშ­ნულ­მა გა­მოც­დი­ლე­ბამ ცხად­ყო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის, მათ შო­რის ხე­ლოვნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის რო­ლი და მნიშ­ვნე­ლო­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე რე­ალ­ობ­აში. როგორც სა­ჯა­რო, ას­ევე კერ­ძო სფე­რო­ში, ავ­ტო­მა­ტი­ზე­ბუ­ლი მიდ­გო­მე­ბის გა­მო­ყენე­ბით, შე­საძ­ლე­ბე­ლია მთელ რი­გი მიზ­ნე­ბი­სა და ამ­ოც­ან­ებ­ის გან­ხორ­ცი­ელ­ება დის­ტან­ცი­ურ­ად, მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა სა­ხელ­მწი­ფო­დან. 
ციფ­რულ სამ­ყა­როში კონ­კრე­ტუ­ლი საზღვრე­ბის გა­რე­შე ფუნ­ქცი­ონ­ირ­ება კი­დევ უფ­რო გლო­ბალურ მნიშ­ვნე­ლო­ბას ან­იჭ­ებს ციფ­რუ­ლი გარ­დაქ­მნის პრო­ცესს და საგ­რძნობლად ზრდის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­თა მას­შტაბს. ციფ­რულ რე­ალ­ობ­ას­თან ად­აპ­ტა­ციის­ათ­ვის ეს მო­ცე­მუ­ლო­ბა მო­ითხოვს გარ­კვე­ული ტრა­დი­ცი­ული მიდ­გო­მე­ბის შეც­ვლას, მათ შო­რის იურ­ის­პრუ­დენ­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც. სა­ინ­ფორ­მა­ციო და სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის სწრა­ფი გან­ვი­თა­რე­ბის ფონ­ზე, სა­ჭი­როა ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხე­ბის სა­მარ­თლებ­რი­ვი რე­გუ­ლი­რება. თუმ­ცა, ამ­ავ­დრო­ულ­ად, ახ­ალი ნორ­მე­ბი უნ­და წარ­მო­ად­გენ­დნენ ციფ­რუ­ლი რე­ვო­ლუ­ცი­ის, ინ­ოვ­აცი­ური მიდ­გო­მე­ბის ხელ­შემ­წყობ სა­შუ­ალ­ებ­ებს. ამ კონტექ­სტში აუც­ილ­ებ­ელია ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის სა­მარ­თლებ­რი­ვი სტა­ტუ­სის
გან­საზღვრა. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ციფ­რუ­ლი წეს­რი­გის გან­ვი­თა­რე­ბის კვალ­დაკ­ვალ, სტა­ტია მიზ­ნად ის­ახ­ავს ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის სტრა­ტე­გიული, ეთ­იკ­ური და სა­მარ­თლებ­რი­ვი ჩარ­ჩოს კვლე­ვას. ეს ხელს შე­უწყობს იმ­ის დად­გე­ნას, თუ რამ­დე­ნად შე­საძ­ლე­ბე­ლია ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი­სათ­ვის სამარ­თლის სუ­ბი­ექ­ტის სტა­ტუ­სის მი­ნი­ჭე­ბა.

საკვანძო სიტყვები: ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი, ციფ­რუ­ლი ტრან­სფორ­მა­ცია, ციფ­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ები
გამოყენებული ლიტერატურა

1. AI ლექტორი – ინოვაციური პროდუქტი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისგან, (2023), https://btu.edu.ge/course/machine-learning/, (Accessed June 17, 2023).
2. AI bot granted residence in Tokyo, (2017), https://dig.watch/updates/ai-bot-granted residence-tokyo, (Accessed June 7, 2023).
3. AI Mission Austria 2030, OECD, https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/http:%
2F%2Faipo.oecd.org%2F2021-data-policyInitiatives-24233, (Accessed June 10, 2023).
4. AI Strategy, OECD, https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/http: %2F%2Faipo.
oecd.org%2F2021-data-policyInitiatives-24220, (Accessed June 10, 2023).
5. Alistair Walsh, Saudi Arabia grants robot citizenship, (2017), https://www.dw.com/en/
saudi-arabia-grants-citizenship-to-robot-sophia/a-41150856, (Accessed June 7, 2023).
6. Artificial Intelligence Act, (2021), Regulation of the European Parliament and of the Council.
7. Artificial Intelligence for Europe, European Commission, Brussels, (2018).
8. Darrell M. West and John R. Allen, Turning Point – WHAT IS AI? Brookings Institution
Press, (2020).
9. Executive Order on Maintaining American Leadership in AI, OECD, https://oecd.
ai /en /dashboards /policy-initiatives /http:%2F%2Faipo.oecd.org%2F2021-datapolicyInitiatives-24277, (Accessed June 10, 2023).
10. Ethics Guidelines for Trustworthy AI, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence,
European Commission, (2019).
11. Karolina Ziemianin, Civil Legal Personality of Artificial Intelligence. Future or Utopia?
Internet Policy Review, Journal of Internet Regulation, Volume 10, Issue 2, (2021).
12. Launch of the Global Partnership on Artificial Intelligence (15 Jun. 2020), https://www.
diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/news/article/launch-of-theglobal-partnership-on-artificial-intelligence-by-15-founding, (Accessed June 10, 2023).
13. National Artificial Intelligence Strategy, Singapore, (2019).
14. National AI Strategy, OECD, https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/http:%2F%
2Faipo.oecd.org%2F2021-data-policyInitiatives-24114, (Accessed June 10, 2023).