2022 N3 (3)
მხარეთა თვითგამორკვევის პრინციპი, როგორც მედიაციის პროცესის ეთიკური ურღვევობის საფუძველი
PDF
66-75
რეფერატი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მე­დი­აცი­ის, რო­გორც და­ვის გა­დაწყვე­ტის ალ­ტერ­ნატი­ული სა­შუ­ალ­ებ­ის, დამ­კვიდ­რე­ბა მხარ­და­ჭე­რი­ლია სა­ხელ­მწი­ფო პო­ლი­ტი­კით,რაც მათ შო­რის გა­მო­იხ­ატა მე­დი­აცი­ის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის მი­ღე­ბით.შე­სა­ბა­მი­სად, მი­სი გა­მარ­თუ­ლი ფუნ­ქცი­ონ­ირ­ება მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის გან­მა­ხორცი­ელ­ებ­ელი ჯაჭ­ვის ერ­თი­ან სის­ტე­მა­ში სა­ჯა­რო ინ­ტე­რე­სის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბადუნ­და შე­ფას­დეს. ამ ფონ­ზე, მნიშ­ვნე­ლო­ვ­ნად მი­იჩ­ნე­ვა მე­დი­აცი­ის სა­ჯა­რო აღი­არებ­ის მიღ­წე­ვა, სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ნდო­ბის ზრდა მი­სი რო­გორც სა­მარ­თლი­ანი და ეთიკ­ურ პრინ­ცი­პებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი პრო­ცე­სის მი­მართ. შე­სა­ბა­მი­სად, სტა­ტი­ის მიზა­ნია მე­დი­აცი­ის პრო­ცეს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ეთ­იკ­ური სა­ფუძ­ვლე­ბის კვლე­ვა.კერ­ძოდ, ყუ­რადღე­ბა გა­მახ­ვილ­დე­ბა მხა­რე­თა თვით­გა­მორ­კვე­ვის ფუნ­და­მენ­ტურპრინ­ციპ­ზე, რომ­ლის ჯე­რო­ვა­ნი გან­ხორ­ცი­ელ­ება პრაქ­ტი­კა­ში ხელს შე­უწყობსრო­გორც სა­მარ­თლი­ან­ობ­ის უზ­ოგ­ად­ესი მიზ­ნის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ას, აგ­რეთ­ვე ფართო სა­ზო­გა­დო­ებ­აში მე­დი­აცი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის მი­მართ მე­ტად ერ­თსუ­ლო­ვა­ნიმიდ­გო­მე­ბის ფორ­მი­რე­ბას.

საკვანძო სიტყვები: მო­ლა­პა­რა­კე­ბა, შე­თან­ხმე­ბა, ფა­სე­ულ­ობა
გამოყენებული ლიტერატურა
 1. უგ­რე­ხე­ლი­ძე მ., ჟურ­ნა­ლი „სა­მარ­თა­ლი და მსოფ­ლიო“ N7, თბი­ლი­სი, 2017.
 2. Elnegahy Sh., Can Mediation DeliverJustice, Cardozo Journal of Conflict Resolution, 2017.
 3. Zampano R., Settlement Strategies for Trial Judges, Litigation 22 Litig Journal, 1995.
 4. Gorghiu A., Judicial and Extrajudicial Mediation, Logos Universality Mentality EducationNovelty Section: Law, 2009.
 5. ჩი­ტაშ­ვი­ლი ნ., სა­მარ­თლი­ანი შე­თან­ხმე­ბა, რო­გორც მე­დი­აცი­ის ეთ­იკ­ური ურ­ღვე­ობ­ისსა­ფუძ­ვე­ლი, ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტი, და­ვის ალ­ტერ­ნა­ტი­ული გა­დაწყვე­ტის ერ­ოვ­ნუ­ლი ცენ­ტრი, 2016.
 6. Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow C., Regulating DisputeResolution ADR and Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2013.
 7. Hopt K. J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, Oxford, 2013.
 8. Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev.,2012.
 9. Welsh N., Do You Believe in Magic: Self-Determination and Procedural Justice Meet Inequality in Court-Connected Mediation, SMU Law Review, 2017.
 10. Menkel-Meadow J., Remembrance of Things Past – The Relationship of Past to Future inPursuing Justice in Mediation , Cardozo Journal of Conflict Resolution, 2004.
 11. Douglas S., Neutrality, Self-Determination, Fairness and Differing Models of Mediation,James Cook University Law Review, 2012.
 12. Press Sh., Lurie, P., Protecting Self-Determination in Mediation, Best of ABA Selections:Dispute Resolution Journal, 2014.
 13. Welsh, N., Do You Believe in Magic: Self-Determination and Procedural Justice Meet Inequality in Court-Connected Mediation, SMU Law Review, 2017.
 14. Ury W., Getting to Yes with Yourself: and Other Worthy Opponents, Harper Collins, NewYork, 2014.
 15. Alfini J., Mediation as a Calling: Addressing the Disconnect between Mediation Ethics andthe Practices of Lawyer Mediators, South Texas Law Review 2008.
 16. Nolan-Haley J., Self-Determination in International Mediation: Some Preliminary Reflections, Cardozo Journal of Conflict Resolution, 2006.
 17. Field R., Crowe J., The Central Role of Party Self-determination in Mediation Ethics, thePost is a Version of a Paper Delivered at the 6th ADR Research Network Roundtable, 4 -5December 2017.
 18. Hedeen T., Coercion and Self-Determination in Court-Connected Mediation: All Mediations Are Voluntary, but Some Are More Voluntary than Others, Special Issue: MakingDispute Resolution Work, 2005.
 19. Douglas S., Neutrality, Self-Determination, Fairness and Differing Models of Mediation,James Cook University Law Review, 2012.
 20. Bush R.,; Folger J., Reclaiming Mediation’s Future: Re-Focusing on Party Self-Determination, Cardozo Journal of Conflict Resolution, 2015.
 21. Nolan-Haley J., Informed Consent in Mediation: A Guiding