2022 N2 (2)
მედიაცია ნოვაცია ქართულ სამართლებრივ სივრცეში და ადამიანის უფლებათა რეალიზაციის ეფექტური მექანიზმი
PDF
100-116
რეფერატი

სტატიის მიზანია საქართველოში დავის ალტერნატიული გადაწყვეტისისეთი ახალი ფორმის შესახებ, როგორიც არის მედიაცია მეცნიერული მსჯელობადა საკითხის აქტუალიზაცია. „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედება ქვეყანაში დიალოგის კულტურის დამკვიდრების და საზოგადოების დაპირისპირების რელსებიდან სოციალური მშვიდობის რელსებზე გადაყვანის საქმეშიმნიშვნელოვანი წინაპირობაა. მართალია საკანონმდებლო დონეზე დავის აღნიშნული პლატფორმა ხელმისაწვდომი შეიქმნა, თუმცა მის შესახებ ცნობადობა არ არისმაღალი, სწორედ ამ ტიპის გამოწვევის, მათ შორის იურიდიულ წრეებში, ეფექტურადდაძლევის საშუალებად მივიჩნევთ საკითხის თაობაზე მეცნიერული კვლევის განხორციელებას, რათა მიიღწეს ეტაპი, როდესაც მედიაცია არ იქნება მიჩნეული დავისალტერნატიულ მექანიზმად, არამედ აღიარებული იქნება, დავის გადაწყვეტის რიგითმექანიზმად, რა ხედვაც შეჯერებულია განვითარებული დემოკრატიების მაგალითზე,როგორც სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკოს იურისტთა წრეში.

საკვანძო სიტყვები: მედიაცია, მოლაპარაკება,შეთანხმება
გამოყენებული ლიტერატურა
 1. Esplugues C., Marquis L., New Developments in Civil and Commercial Mediation, Springer, 2015;
 2. Carvalho J.M., Carvalho C., Online Dispute Resolution Platform in Alberto de Franceschi (ed),European Contract Law and the Digital Single Market –The Implications of the Digital Revolution, Intersentia, 2016;
 3. Steffek F., Mediation, in The Max Planck Encyclopedia of European Private Law, Volume II,Basedow J., Hopt J.K., Zimmermann R., Stier A., Oxford University Press, Oxford, 2012;
 4. Jeong S., Kritische Betrachtung űber die Gerichtsmediation in Korea, in Brinkmann M., EfferUhe D.O., Vőlzmann-Stickelbrock B., Wesser S., Weth S., Festschrifr fur Hanns Prűtting, Dogmatik im Dienst von Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung, Carl HeymannsVerlag, Kőln, 2018;
 5. Alexander N., International and Comparative Mediation, Wolters Kluwer, 2009;
 6. Blake S., Browne J.,Sime S., The Jackson ADR Handbook, 2nd Ed, Oxford University Press,Oxford, 2016;
 7. Trenczek T.M.A., Berning D., Lenz C., Will H.D., Mediation und Konfliktmanagement, Handbuch, 2.Auflage, Nomos, Baden-Baden, 2017;
 8. Tutzel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd Ed, C.H.BECK,Munchen, 2016;
 9. Greger R., Unberath H., MediationsG : Recht der Alternativen Konfliktlosung, Kommentar ,C.H.BECK, Műnchen, 2012;
 10. Jones G., Pexton P., ADR and Trusts: an International Guide to Arbitration and Mediation ofTrust Disputes, Spiramus Press, 2015;
 11. Wode M., Rabe C.S., Mediation, Springer, Berlin, 2014;
 12. Alexander N., Global Trends in Mediation, 2nd Ed, Kluwer Law International, the Netherlands,2006;
 13. Trossen A., Mediation (un)geregelt, Win-Management Verlag, Műhlberg, 2014;
 14. Deixler-Hűbner A., Schauer M., (Hrsg) Alternative Formen der Konfliktbereinigung,MANZ’sche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2016;
 15. Kaiser P., Gabler A.M., Prozessqualität und Langzeiteffekte in der Mediation, Zeitschrift furKonflikt-Management, Verlag Otto Schmidt, Koln, Heft 6/2014;
 16. Fenn P., Commercial Conflict Management and Dispute Resolution, Routledge, New York,2017;
 17. Roberts M.M., Mediation in Family Disputes, Ashgate Publishing Ltd, Burlington, 2014;
 18. Wendland M., Mediation und Zivilprozess, Mohr Siebeck, Tubingen, 2017;
 19. Windisch K., Fair und/oder gerecht? Fairnesskriterien in der Mediation, Zeitschrift fur KonfliktManagement, Verlag Otto Schmidt, Koln, Heft 2/2015;
 20. Steffek F., Unberath H., (eds), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow C., Regulating DisputeResolution ADR and Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and PortlandOregon, 2013;
 21. Ahmed M., An Investigation into the Nature and Role of Non-Settled ADR in International Journal of Procedural Law, Vol. 7, intersentia,Cambridge-Antwerp-Portland, 2017;
 22. Deixler-Hűbner A., Schauer M., (Hrsg) Alternative Formen der Konfliktbereinigung, MANZ’scheVerlags – und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2016;
 23. Tsuladze A., Comparative Analysis of Mediation in the Courts of Georgian, Lawyers PublishingHouse, Tbilisi, 2017;
 24. Bevan A., Alternative Dispute Resolution, Sweet & Maxwell, London, 1992;
 25. Hirsch G., Alternative Streitbeilegung: ein neuer Zugang zum Recht, Honorati C., Ohly A.,Padovini F ., Hirsch G., Picotti L., Knauer C., Patentrecht ADR Wirtschaftsstrafrecht, MűllerVerlag, Heidelberg, 2017;
 26. Hirsch G., Alternative Streitbeilegung: ein neuer Zugang zum Recht, Honorati C., Ohly A.,Padovini F ., Hirsch G., Picotti L., Knauer C., Patentrecht ADR Wirtschaftsstrafrecht, MűllerVerlag, Heidelberg, 2017;
 27. Bäumerich M., Gűterichter und Mediatoren im Wettbewerb, Duncker&Humblot, Berlin, 2015;
 28. The Constitution of Georgia, Art., 42;
 29. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
 30. Wendenburg F., Differenzierte Verfahrensentscheidungen in zivilrechtlichen Konflikten, VerlagOtto Schmidt, Koln, Heft 1/2013;
 31. Trenczek T.M.A.,Berning D., Lenz C., Will H.D., Mediation und Konfliktmanagement, Handbuch, 2.Auflage, Nomos, Baden-Baden, 2017;
 32. Cortes P., The Law of Consumer Redress in an Evolving Digital Market, Cambridge UniversityPress, Cambridge, 2018;
 33. Rashda R., Alternative Dispute Resolution, Lexis Nexis, 2014;
 34. Deixler-Hűbner A., Schauer M., (Hrsg) Alternative Formen der Konfliktbereinigung, MANZ’scheVerlags – und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2016;
 35. Berkel G., Deal Mediation: Erfolgsfaktoren professioneller Vertragsverhandlungen, Zeitschriftfur Konflikt-Management, Verlag Otto Schmidt, Koln, Heft 1/2015;
 36. Blake S., Browne J.,Sime S., The Jackson ADR Handbook, 2nd Ed, Oxford University Press,Oxford, 2016;
 37. Brown H., Marriott A., Adr Principles and Practice, third edition, Sweet & Maxwell, ThomsonReuters, 2011;
 38. Lindblom P.H., Progressive Procedure, Iustus, 2017;
 39. Carvalho J.M., Nemeth K., Implementation of the Consumer ADR Directive in the EU MemberStates, EuCML Journal of European Consumer and Market Law, C.H.BECK, Vol 7, 2/2018;
 40. http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj;
 41. Steffek F., The Relationship between Mediation and Other Forms of Alternative Dispute Resolution in The Implementation of the Mediation Directive, (Compilation of in-depth Analysis)European Parliament Directorate-General for Internal Policies, 2016;
 42. Rana R., Alternative Dispute Resolution, Lexis Nexis, 2014;
 43. Goldberg S.B., Sander F., Rogers E.A., Nancy H., Cole S.R., Dispute Resolution: Negotiation,Mediation, Arbitration and other Processes, 6th Ed, Wolters Kluwer, 2012;
 44. Ferz S., Lison A., Wolfart E.M., Zivilgerichte und Mediation, Universitätsverlag, Wien, 2004;
 45. Lord Justice Jackson., New Approach to Civil Justice: From Woolf to Jackson., Conference onCivil Justice Reform :What Has it Achieved?., Hong Kong. 2010;
 46. Kwan Lun M.I., Alternative Dispute Resolution of Shareholder Disputes in Hong Kong., Cambridge University Press., Cambridge., 2017;
 47. Kathy M., Court Referral to ADR: Criteria and Research. 2003;
 48. Hopt J.K., Steffek F., Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, OxfordUniversity Press, Oxford, 2013;
 49. Alexander N., Four Mediation Stories from Across the Globe, The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, Max –Planck-Institute fur auslandisches und internationalsPrivatrecht, Band 74, Heft 1, Mohr Siebeck, 2010;
 50. Tunay K., Contract Management &Dispute Resolution in International Construction Business,BILGE, 2016;
 51. Ulrich H., in Klowait J., Gläβer U., MediationsGesetz, Handkomentar, Nomos, Baden-Baden,2014;
 52. Hakimah Y., Alternative Dispute Resolution (ADR), International Shari’ah Research Academyfor Islamic Finance (ISRA), Malaysia, 2012;
 53. Bhatt J.N., A Round Table Justice through Lok-Adalat (People’s Court) –A vibrant –ADR-inIndia, 2002;
 54. von Maik B., Guterichter und Mediatoren im Wettbewerb, Duncker &Humblot, Berlin.2015;
 55. Ellickson R.C., Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes, Harvard University Press,Cambridge MA, 1991;
 56. Ellickson R.C., Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes, Harvard University Press,Cambridge MA, 1991;
 57. von Maik B., Guterichter und Mediatoren im Wettbewerb, Duncker &Humblot, Berlin.2015;
 58. Hopt J.K., Steffek F., Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, OxfordUniversity Press, Oxford, 2013;
 59. Malacka M., Mediation als Appropriate Dispute Resolution im Tschechischen und Slowakischen Rechtssystem in Osteuropa Recht Zeitschrift, Nomos, Baden-Baden, 2018;
 60. Hopt J.K., Steffek F., Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, OxfordUniversity Press, Oxford, 2013;
 61. Lindblom P.H., Progressive Procedure, Iustus, 2017;
 62. Boulle L., Kathleen K.J., Mediation Principles, Process, Practice, Butterworths Canada, 1998;
 63. Kumar A., Alternative Dispute Resolution System, K.K. Publications, 2016;
 64. Haft F., von Schlieffen K.G., Handbuch Mediation, C.H.BECK, Munchen, 3 Auflage, 2016;
 65. Englert K., Franke H., Grieger W., Streitlosung ohne Gericht – Schlichtung, Schiedsgericht undMediation in Bausachen., Werner Verlag, 2006;
 66. Roebuck D., Mediation and Arbitration in the middle Ages (England 1154-1558), Holo Books,The Arbitration Press Oxford, 2013;
 67. Hakimah Y., Alternative Dispute Resolution (ADR), International Shari’ah Research Academyfor Islamic Finance (ISRA), Malaysia, 2012;
 68. Menkel-Meadow J.C., Love P.L., Schneider A.K., Sternlight R.J., Dispute Resolution Beyond theAdversarial Model, Wolters Kluwer Law&Business, Aspen Publishers Inc, 2011;
 69. Meyer A.S., Chairman, New York State Mediation Board, 1969;
 70. Eidenmuller H, Wagner G., Mediationsrecht, ottoschmidt, 2015;
 71. Filler E., Commercial Mediation in Europe, Wolters Kluwer, 2012;
 72. Goodman A., Basic Skills for the New Mediator, Solomon Publications, 2nd Ed, Maryland, 2005;
 73. Glenewinkel W., Mediation als ausergerichtliches Konfliktlosungsmodell, ibidem-Verlag, 1999;
 74. Waring M., Commercial Dispute Resolution, CLP Legal Practice Guides/College of Law Publishing, 2016;
 75. Penny B., Mediation Law, Routledge Taylor&Francis Group, 2013;
 76. Brown H., Marriott A., ADR Principles and Practice, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters,2011;
 77. Penny B., Mediation Law, Routledge Taylor&Francis Group, 2013;
 78. Goldberg S.B., Sander F., Rogers E.A., Nancy H., Cole S.R., Dispute Resolution: Negotiation,Mediation, Arbitration and other Processes, 6th Ed, Wolters Kluwer, 2012;